Thursday, May 14, 2015

New Edition of Zulu - English Bilingual School Dictionary

A new edition of our popular and award-winning Oxford Zulu - English bilingual school dictionary has been released:This new edition contains many improvements and additions.
"Features

*    Ibhalwe uhide lwamagama esiZulu ngezindlela ezisetshenziswa abafundi, kunendlela engajwayelekile yohlobo lwesiqu-ekuholeleni ekuqondeni okusheshayo nasekusebenziseni okulula / Lists Zulu words in the forms learners use them, rather than the unfamiliar stem form leading to instant recognition and easy use
*    Inika amagama ohlelo lwezifundo oluhlukile ukulekelela abakhuluma IsiZulu abafunda ngesiNgisi-ukusiza abafundi baphumelele kwezinye izifundo / Provides unique curriculum vocabulary support for Zulu-speakers learning through English helping learners succeed in other subjects
*    Ilungele abafundi nothisha ebangeni lesine (4) kuya ebangeni lesishiyagalolunye (9), abafunda IsiZulu noma IsiNgisi / Suitable for learners and teachers in grades 4 to 9, learning Zulu or learning English
*    Iqukethe imisho eyizibonelo ukukusiza uthole futhi usebenzise isihumusho esifanele / Includes examples sentences to help you find and use the right translation"

2 comments: